Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Gabinecie

Medycyny Estetycznej Dominika Kunysz Schwermer

Szanowni Państwo, niniejszą ogólną klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych, co do
których nie zaadresowaliśmy klauzuli szczegółowej. Zatem wskazuje się, iż adresatami niniejszego
dokumentu w pierwszej kolejności są:
· osoby zainteresowane usługami Gabinetu Medycyny Estetycznej Dominika Kunysz Schwermer
· osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, jak i konta w platformach mediów
społecznościowych należące do Gabinetu Medycyny Estetycznej Dominika Kunysz Schwermer
· kontrahenci będący osobami fizycznymi, z których usług korzysta Gabinet Medycyny Estetycznej
Dominika Kunysz Schwermer jak również reprezentanci, pełnomocnicy, czy też tzw. osoby kontaktowe
występujące w imieniu kontrahentów,
· osoby korzystające z usługi newsletter,
· beneficjenci i osoby korzystające z obecnie realizowanych programów sprzedażowych, promocji, czy
też programów kart podarunkowych, których regulaminy są dostępne w ramach niniejszej strony
internetowej.
I. Informacje wstępne – kto jest administratorem danych osobowych?

 1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Medycyny Estetycznej Dominika Kunysz Schwermer
  z siedzibą w Poznaniu ul. Jeleniogórska 1/3F/81 (60-179 Poznań), NIP: 7792534659 (dalej także jako:
  Administrator).
 2. Administrator kieruje niniejszą informację do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji
  obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).
 3. Administrator zidentyfikował szczegółowe kategorie podmiotów danych i jeżeli jest to zasadne, to kieruje
  do nich odrębne komunikaty zawierające informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Przykładem
  takiego działania są klauzule informacyjne kierowane do pacjentów Gabinetu, kandydatów do pracy, czy też
  osób biorących udział w wydarzeniach marketingowych organizowanych przez Klinikę.
 4. Administrator z należytą starannością dobrał i zastosował środki techniczne i organizacyjne
  zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich
  udostepnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
  obowiązujących przepisów prawa.

II. Przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych usługami Administratora

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób
  zainteresowanych usługami Administratora:

a. cel przetwarzania: udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem nawiązywanym
przez potencjalnych klientów, jak i kontrahentów będących osobami fizycznymi (ew.
także przez reprezentantów i osoby powiązane z kontrahentami),

b. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania do realizacji działania podjętego
przez Gabinet na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit.
b RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6
ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje się przede
wszystkim kontakt z potencjalnymi klientami i kontrahentami, odpowiedzi na przesłane
wiadomości i realizacje działalności statutowej.

III. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, jak i konta w platformach
mediów społecznościowych, które należą do Administratora

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób
  odwiedzających stronę internetową, jak i konta w platformach mediów społecznościowych, które należą do
  Administratora:
  a. cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania z treści prezentowanych na stronie internetowej,
  jak i w ramach podstron platform mediów społecznościowych Kliniki, a w tym także
  działania analityczne z użyciem narzędzi zewnętrznych,

b. podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora
danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony interes wskazuje
się przede wszystkim marketing usług własnych, jak i działania podejmowane dla
utrzymania i poprawnego funkcjonowania stron internetowych oraz zgoda podmiotu
danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która ma odniesienie do akceptacji niektórych
czynności analitycznych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta
Administrator, jak również przetwarzanie danych reprezentantów, pełnomocników, czy też tzw. osób
kontaktowych występujących w imieniu kontrahentów

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych kontrahentów
  będących osobami fizycznymi, z których usług korzysta Administrator, jak również przetwarzanie danych
  reprezentantów, pełnomocników, czy też tzw. osób kontaktowych występujących w imieniu kontrahentów:
  a. cel przetwarzania: realizacja umowy z dostawcą usług, czy też innego rodzaju kontrahentem będącym
  osobą fizyczną oraz przetwarzanie danych osobowych pracowników, czy też
  reprezentantów realizujących działania na rzecz dostawców usług i innych
  kontrahentów, które mogą pojawić się w trakcie realizacji zawartych umów,

b. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/
lub działanie podjęte przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przez zawarciem
umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony
interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora, jak i wypełnienie
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki
rachunkowe i podatkowe – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

V. Przetwarzanie danych osób korzystających z usługi newsletter

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych osób
  korzystających z usługi newsletter:

a. cel przetwarzania: marketing usług własnych Administratora,
b. podstawy prawne czynności przetwarzania: zgoda podmiotu danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
VI. Przetwarzanie danych beneficjentów i osób korzystających z realizowanych programów sprzedażowych,
promocji, czy też programów kart podarunkowych, których regulaminy są dostępne w ramach niniejszej
strony internetowej

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania, które jest wykonywane na danych osobowych beneficjentów i
  osób korzystających z realizowanych programów sprzedażowych, promocji, czy też programów kart
  podarunkowych, których regulaminy są dostępne w ramach niniejszej strony internetowej:
  a. cel przetwarzania: realizacja umowy lub usługi,
  b. podstawy prawne czynności przetwarzania: niezbędność przetwarzania dla potrzeby realizacji umowy i/
  lub działanie podjęte przez Klinikę na żądanie podmiotu danych przez zawarciem
  umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów
  administratora danych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie za prawnie uzasadniony
  interes wskazuje się realizację działalności statutowej Administratora, jak i wypełnienie
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, tj. m.in. obowiązki
  rachunkowe, podatkowe – podstawa przetwarzania: realizacja obowiązków prawnych

VII. Jaki zakres danych osobowych jest przetwarzany przez Klinikę?

 1. W trakcie realizacji czynności przetwarzania Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych. Jeżeli
  katalog danych nie jest określony wprost przepisami prawa lub gdy nie otrzymujemy go osobiście od
  pomiotu danych, to Administrator ogranicza taki katalog do niezbędnych danych.
 2. Gabinet wskazuje, iż podmioty danych są zobowiązane do wskazywania danych pełnych, aktualnych i
  prawdziwych.
 3. Realizacja celów przetwarzania, które zostały opisane powyżej, w zdecydowanej większości
  przypadków, nie wymaga przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, tj. także danych
  dotyczących stanu zdrowia. W związku z powyższym osoby decydujące się na przekazanie danych
  osobowych Administratorowi, powinny nie realizować takiego przekazania w nadmiernym katalogu.

VIII. Kto może być odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Klinikę?

 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
  ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w tym właściwym organom państwowym.
 2. Ponadto przetwarzane przez Administratora dane osobowe, w zależności od celu przetwarzania, mogą
  być udostępniane:
  a. podmiotom przetwarzającym, takim jak: zewnętrzny podmiot świadczący obsługę księgową, zewnętrzne
  podmioty realizując obsługę informatyczną Administratora, a w tym także hosting
  skrzynek mailowych i, dostawcy oprogramowania, zewnętrzne podmioty doradcze i
  audytorskie, agencje marketingowe oraz ewentualne podmioty, które w inny sposób
  współpracują z Kliniką, co dotyczy także podmiotów zaangażowanych w obsługę
  pacjentów,

b. odbiorcom będącym odrębnymi administratorami danych osobowych, takim jak: podmiot świadczący
usługi pocztowe, kurier, kancelarie prawne, dostawcy platform mediów
społecznościowych oraz pozostali kontrahenci kliniki.

 1. Administrator wskazuje, iż dane osobowe mogą być transferowane poza EOG, tj. do państw trzecich w
  przypadku przetwarzania danych osobowych w platformach mediów społecznościowych, czy też w
  przypadku korzystania z niektórych narzędzi IT.
  Szczegóły dotyczące zabezpieczenia takiego transferu są dostępne w regulaminach dostawców platform
  mediów społecznościowych lub pod wskazanym adresem e-mail, tj.: iod@klinikaambroziak.pl. Kraj transferu
  to w zdecydowanej większości przypadków USA, a deklarowane zabezpieczenie to standardowe klauzule
  umowne. Administrator informuje, iż nie przewiduje i nie dokonuje transferu danych osobowych do
  organizacji międzynarodowych.
  IX. Jak długo Gabinet przechowuje dane osobowe?
 2. Zasadniczym kryterium, które wyznacza okres przechowania danych osobowych jest czas niezbędny do

zrealizowania celu przetwarzania.

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to taką zgodę można wycofać w każdym
  momencie. Administrator wskazuje jednak, że w przypadku takiego działania mogą istnieć inne
  przesłanki uzasadniające dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 2. Gdy przetwarzanie odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze, czy też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, to okresy i kryteria decydujące o czasie przechowania
  mogą być podyktowane m.in.:

a. okresem realizacji danego stosunku umownego,
b. obowiązkiem przechowania dowodów księgowych – 5 lat od początku roku następującego po roku
obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończona, czy też
rozliczona,

c. potrzebą zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń – podstawowy termin 6 lat od dnia, w

którym roszczenie stało się wymagalne.

X. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez
Administratora?

 1. W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom

fizycznym określa poniższe zestawienie:

a. prawo dostępu do danych,
b. prawo do sprostowania danych,
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania,
e. prawo do przenoszenia danych,
f. prawo do sprzeciwu.

 1. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-
  mail: dominika@kunysz-schwermer.pl
 2. Administrator wskazuje także, iż podmiotom danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI. Konieczność podania danych osobowych Administratorowi i informacje końcowe

 1. Jeżeli obowiązek podania danych osobowych nie wynika wprost z postanowień umownych, czy też z
  przepisu prawa, to podanie danych osobowych jest działaniem dobrowolnym, lecz niezbędnym do realizacji
  współpracy z Kliniką, skorzystania z usług Kliniki, czy też nawiązania kontaktu z Kliniką.
  XII. Informacja o plikach cookie
 2. Dla poprawnego działania swojej strony internetowej Administrator stosuje pliki cookie, w tym w sposób

dostosowany do indywidualnych potrzeb.

 1. Korzystanie z witryny bez zmian ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisywane na
  urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze strony internetowej Administratora. Osoba taka
  może, w każdym czasie, dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie w swojej przeglądarce
  internetowej.
 2. Pliki cookie, a w tym cookie sesyjne mogą również dostarczyć informacji na temat urządzenia
  końcowego, jak i wersji przeglądarki, która jest używana przez osobę fizyczną. Zadania te
  realizowane są dla prawidłowego wyświetlania treści w ramach witryny Administratora.
 3. Cookie to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji
  osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane informacje mogące taką identyfikację
  umożliwić.